Ngô Quang Vinh
 • Ngô Quang Vinh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914043181
 • c3lequidon@quangngai.edu.vn
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Nguyễn Tấn Quang
 • Nguyễn Tấn Quang
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0912613276
 • tanquanglqd@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm hóa
Lê Thị Nữ
 • Lê Thị Nữ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0843222736
 • nule.lequydon@gmail.com
 • Trình độ: Đại học Sư phạm sinh học
Lê Chấn Thi
 • Lê Chấn Thi
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0987913176
 • chanthivt@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ